Skip to main content

NIEUWE ARBODIENST PER 1 JULI 2017/2018

NIEUWE ARBODIENST PER 1 JULI 2017/2018       Over iets minder dan één maand is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop u als werkgever alles geregeld moet hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. De wet is al ingegaan per 1 juli 2017, maar vanaf 1 juli 2018 kan de Inspectie van SZW boetes gaan opleggen. Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Zie bijlage 1 hieronder voor meer informatie. In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract sluiten met een gecertificeerde arbodienst. De werkgever maakt dan gebruik van de vangnetregeling. In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen wie hem ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken volgens de Arbowet. De werkgever organiseert het arbo- en verzuimbeleid dan via een maatwerkregeling. Hoe het ook geregeld is, iedere werkgever is uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract. Een andere belangrijke wijziging in de Arbowet is de mogelijkheid voor werknemers om een second opinion te vragen van een andere bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 nog de tijd om hun arbo-contract met de arbodienstverlener te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW. Met de handige zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen. Meer informatie kunt u ook vinden op de De digitale toolkit Nieuwe Arbowet; deze is gevuld met factsheets, posters, animaties en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet. De toolkit is bij uitstek bedoeld om u als werkgever én werknemers goed te informeren over de nieuwe Arbowet en u te faciliteren met middelen die u zelf kunt inzetten. PS: zelfinspectie tool gebruiken? Klik op de volgende link Arbo op orde! en dan met name de optie “contract bedrijfsarts/arbodienst”. Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe Arbowet, dan kunt u contact opnemen met mij.

Manuela L 'Herminez - HR Adviseur

0418-677030 of manuela@monteba.nl

aanwezig op maandag en donderdag

 
Bijlage 1: Het verplicht af te sluiten basiscontract omvat vijf taken voor de werkgever per 1 juli 2018 Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om zich door kerndeskundigen te laten bijstaan bij het uitvoeren van vijf taken op het gebied van preventie en bescherming.
 1. Ziekteverzuimbegeleiding: hierbij gaat het om deskundige begeleiding bij re-integratie in geval van verzuim door ziekte of gebrek.
 2. Toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
 3. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeid gebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken.
 4. Aanstellingskeuring: wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag een werknemer alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen laten keuren. De regels hiervoor komen uit de Wet op de Medische Keuringen.
 5. Toegang tot de bedrijfsarts: de werkgever zorgt ervoor dat werknemers toegang hebben tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een open spreekuur).
Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, worden daarover werkafspraken vastgelegd in het basiscontract. In het basiscontract moeten de volgende punten zijn opgenomen:
 • Overleg met OR en preventiemedewerker: de kerndeskundigen moeten kunnen overleggen en samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR).
 • Bezoek aan de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion aan te vragen aan een andere bedrijfsarts als hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar.
 • Klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten kan indienen over de dienstverlening door de bedrijfsarts.
 • Melden beroepsziekten: een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
 • Advisering over preventie: advisering aan de werkgever door de bedrijfsarts over het voorkomen van gezondheidsklachten moet in het contract staan.
 
{ampz:social}